©2019 by การบริการวิชาการ NTC. Proudly created with Wix.com

การบริการวิชาการแก่สังคม

              เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ที่พึงให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่มวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของชุมชน สังคม และประเทศชาติ  สถาบันอุดมศึกษา จึงต้องให้บริการทางวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในวงกว้าง และกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจจะให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งใน ระดับสถาบัน และระดับบุคคลได้ในหลายลักษณะ เช่น การให้คำปรึกษา การศึกษาวิจัย การค้นคว้า เพื่อแสวงหาค าตอบให้กับสังคม การให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ การจัดให้มีการศึกษา ต่อเนื่องเพื่อบริการแก่ประชาชนทั่วไป เป็นต้น

ปัจฉิมนิเทศ2561_01_edited.jpg
 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now